ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο   Νόμος 4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.

H Eng-Beauty (https://eng-beauty.gr) υποδέχεται με ενδιαφέρον και σοβαρότητα τους επισκέπτες της και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των σκοπών της και λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα  στην ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας,  που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία.  Με τη χρήση της ιστοσελίδας, των εφαρμογών και υπηρεσιών της Eng-Beauty και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, όπου αυτό απαιτείται, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση πολιτικής προστασίας και ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων, με οιανδήποτε ιδιότητα και εάν έρχεστε σε επαφή μαζί μας, και  της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και επικοινωνία και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης του ιστότοπου και όλων των εφαρμογών και υπηρεσιών της Eng-Beauty.

Σε κάθε περίπτωση H Eng-Beauty διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων,  στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών στην παρούσα ή σε σύμβαση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O υπεύθυνος επεξεργασίας είναι  η εταιρεία EVGENIKOS GROUP Ο.Ε. με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Έδρας:  Λυκούργου 148, Καλλιθέα Τ.Κ 17676

Τηλέφωνο:    2109599894

E – mail: info@eng-beauty.gr

 

 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ THN Eng-Beauty

 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στις σελίδες της Eng-Beauty ανώνυμα και χωρίς να παρέχει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Τα μόνα στοιχεία που συλλέγονται για αυτόν είναι κάποιες ανώνυμες πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση του υπολογιστή του, η ημέρα και ώρα της επίσκεψης και άλλες παρεμφερείς μη προσωπικές πληροφορίες. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Eng-Beauty ή και για στατιστικούς λόγους, και δεν περιέχουν κανένα προσωπικό στοιχείο για τους επισκέπτες.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν άμεσα με ένα συγκεκριμένο άτομο ή οντότητα, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός πιστωτικής κάρτας ή πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με το συγκεκριμένο άτομο ή τις αγορές του /της.

 • Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • Ποια  προσωπικά  δεδομένα συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Eng-Beauty είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό  και τη συγκεκριμένη νομική βάση. H Eng-Beauty συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα ή τις συνδεμένες εφαρμογές μας κινητής τηλεφωνίας  για να κάνετε χρήση των εφαρμογών ή υπηρεσιών μας, όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό ή προωθητικό διαφημιστικό υλικό ή κατά τη συμμετοχή σας σε οποιεσδήποτε ενέργειες, που έχουν σχέση με τις εφαρμογές και υπηρεσίες της Eng-Beauty και τους καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο συνεργάτες πελάτες του κλπ, όταν επικοινωνείτε μαζί μας καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο, όταν μας υποβάλλετε οποιουδήποτε είδους έγγραφα, και όταν κάνετε πλοήγηση  στις ιστοσελίδες μας, όπου συλλέγουμε πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνσή σας πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP address ), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) κλπ., όταν μας κοινοποιούνται.Επίσης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε έγγραφα δικαστικών, εισαγγελικών, φορολογικών αρχών ή άλλων φορέων ή άλλων τρίτων φορέων όπως από ιδρύματα πληρωμών για την προστασία μας και την προστασία των χρηστών μας  από απάτη, όπως ηλεκτρονική εγκληματικότητα, φορολογικές παραβάσεις, διακίνηση μαύρου χρήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Eng-Beauty για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών μας, όπως:

 • Δεδομένα Ταυτότητας (Κωδικός χρήστη, Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατέρα και Μητέρας, Φωτογραφία)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • Δημογραφικά δεδομένα (Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Θρήσκευμα, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Χώρα Γέννησης, Αρ. Δημοτολογίου, Δημοτολόγιο)
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις λοιπά βιογραφικά στοιχεία.
 • Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, η Eng-Beauty ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

 

 • Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με την Eng-Beauty, είτε και μεταγενέστερα. Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών της Eng-Beauty και ιδίως για :

α) την παροχή υπηρεσιών προς εσάς

β) την επικοινωνία με εσάς, την ενημέρωσή σας και τη διαχείριση των αιτημάτων σας

γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία και την κοινοποίηση σε Δημόσιες Αρχές (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, κλπ.) όπου απαιτείται

δ) τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με τις  υπηρεσίες μας,

ε) την αποστολή, με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα, διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών πληροφοριών για της υπηρεσίες της Eng-Beauty

στ) για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός μας

ζ) για την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον

η) Για λόγους έννομου συμφέροντός μας, όπως :

-Για την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας.

-Για την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής της Eng-Beauty

θ) Για τη διαχείριση των  παραπόνων σας

ι) την αξιολόγηση αιτήσεων και βιογραφικών με σκοπό την πρόσληψη προσώπων στην Eng-Beauty

ια) Επίσης μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά σας στοιχεία για την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας προς εσάς και την ενημέρωσή σας για προϊόντα και υπηρεσίες της Eng-Beauty.

 

Αν δεν επιθυμείτε να  λαμβάνετε διαφημιστικές/προωθητικές  πληροφορίες, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, στέλνοντας email στο  info@eng-beauty.gr

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω προσωπικές πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Επεξεργαζόμαστε  τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας, όπου απαιτείται,  την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε επικοινωνώντας μαζί μας. στέλνοντας email στο info@eng-beauty.gr

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν:

 • Το προσωπικό της Eng-Beauty στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανέθεσε H Eng-Beauty ως υπεύθυνος επεξεργασίας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.
 • Οι συνεργαζόμενοι με εμάς τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
 • Τρίτοι  συνεργάτες, εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι (όπως η εταιρεία φιλοξενίας του ιστότοπου και επεξεργαστές πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών και εν γένει ηλεκτρονικών συναλλαγών) με σκοπό την παροχή του website, του περιεχόμενου και των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω ή μέσα στον Ιστότοπο.
 • Με ενδιαφερόμενους τρίτους όταν απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία , όπως στην περίπτωση όπου H Eng-Beauty είναι υποχρεωμένη να απαντήσει σε εξώδικα, δικαστικές εντολές και νομικές διαδικασίες, συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο.
 • Ενδιαφερόμενοι τρίτοι, όταν H Eng-Beauty το θεωρεί εύλογα απαραίτητο για τη διερεύνηση, αποτροπή ή ανάληψη ενεργειών σχετικά με παράνομες ή ακατάλληλες δραστηριότητες, υπόνοια απάτης, πιθανές απειλές ενάντια στα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Eng-Beauty, τους χρήστες/επισκέπτες αυτού του ιστότοπου ή οποιαδήποτε πραγματική ή εικαζόμενη παραβίαση των Όρων Χρήσης του παρόντος ιστότοπου.
 • Άλλοι τρίτοι φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για σκοπούς, όπως αποτροπή παράνομων χρήσεων των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και των πολιτικών μας, και τη-δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων.
 • Άλλοι τρίτοι, όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

H Eng-Beauty διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ή σύμφωνα  με τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, τηρώντας την κείμενη οικονομική, τραπεζική, φορολογική, και λοιπή νομοθεσία. H Eng-Beauty δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Eng-Beauty σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών του.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα του να προβάλλετε αντιρρήσεις για τη διατήρηση δεδομένων που σας αφορούν, τις οποίες μπορείτε  να γνωστοποιήσετε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του διατίθενται στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση αυτή H Eng-Beauty προβαίνει στη διαγραφή των στοιχείων σας,  εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το αντίθετο, ή πρόκειται περί στοιχείων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ εσάς και της Eng-Beauty.

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

-Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων και τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους.

-Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.

-Είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.

-Είναι ακριβή και ενημερωμένα.

-Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.

 

ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης.
 • Το δικαίωμα ενημέρωσης από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε και πρόσβασης σε αυτά.
 • Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων: έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Το «δικαίωμα στη λήθη»:  εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.
 • Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας: σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

H Eng-Beauty θα εξετάζει το αίτημα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου και θα σας παρέχει πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί σχετικά με εσάς, επιτρέποντας σας να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης,  περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας, διόρθωσης ή και διαγραφής δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας GDPR, εκτός εάν:

-Αδυνατείτε να πείσετε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ότι δικαιούστε πρόσβαση στις πληροφορίες ή εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας  έχει νόμιμο δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή ή να αρνηθεί την εν λόγω πρόσβαση.

-Εάν σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος σας, θα παράσχουμε αιτιολόγηση της εν λόγω άρνησης.

-H Eng-Beauty θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα  που θα υποβάλλετε σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του.  Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο ακόμα μήνες, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Eng-Beauty και  θα ενημερωθείτε για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

-Εφόσον H Eng-Beauty ικανοποιήσει αίτημά σας: α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού σας αιτήματος.

-H Eng-Beauty έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία  αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

-Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, H Eng-Beauty δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά.

-Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας θα αποστείλετε email στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eng-beauty.gr .

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή  και έγινε  πριν  την ανάκλησή της. Σε περίπτωση  όμως που είστε συνεργάτης, ή έχετε κάποιας  μορφής συμβάσεως με την Eng-Beauty, οι όροι της άδειας ή της συμβάσεως με την Eng-Beauty μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, την επικοινωνία σας προς/από την Eng-Beauty και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί τα στοιχεία σας (συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων) να χρησιμοποιηθούν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν επιλέξετε να μας δώσετε Προσωπικές Πληροφορίες, δεν θα κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους ή άλλους χρήστες.  Η Eng-Beauty χωρίς τη ρητή σας άδεια, δεν κοινοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας, εκτός εάν απαιτείται από νόμο ή δικαστική απόφαση ή από όρους, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα  Πολιτική.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Κατά τη διαδικασία χρήσης  προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα πάντοτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η Eng-Beauty μπορεί να μεταβιβάσει κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (European Economic Area),  όπου η νομοθεσία γενικά δεν θεωρείται ότι καλύπτουν στο ίδιο επίπεδο την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως οι νομοθεσίες των χωρών που απαρτίζουν τον ΕΟΧ, όπως προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 25 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (95/46/EC)).

Αποκτώντας πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή στις υπηρεσίες του οργανισμού μας, συμφωνείτε και παρέχετε τη συναίνεσή σας σε ενδεχόμενη διασυνοριακή διαβίβαση πληροφοριών ή/και δεδομένων. Η Eng-Beauty χρησιμοποιεί ή πιθανόν να χρησιμοποιήσει σε μελλοντικό χρόνο τρίτους παρόχους,  που μπορεί να είναι εγκατεστημένοι εκτός ΕΟΧ, όπως τις υπηρεσίες cloud και της Microsoft, για την αποθήκευση των email, των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων της και την Google για την παροχή των υπηρεσιών ανάλυσης. Η Eng-Beauty χρησιμοποιεί εύλογες, φυσικές, διοικητικές και τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για να διατηρήσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων,  όπως, μεταξύ άλλων, ασφαλή δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται από τοίχο προστασίας και συστήματα προστασίας κωδικών πρόσβασης τα οποία ανταποκρίνονται στα συνήθη ασφαλή σχετικά πρότυπα.

LINKS/ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο Ιστότοπος   περιέχει συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που βρίσκονται στην κυριότητα και διαχείριση τρίτων μερών, οι οποίοι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μόλις απομακρυνθείτε από την ιστοσελίδα του οργανισμού, η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει πλέον και η Eng-Beauty αποποιείται κάθε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα εν λόγω τρίτα μέρη ή για το περιεχόμενο που παρέχουν. Θα πρέπει πάντοτε να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων μερών με τα οποία έρχεστε σε επικοινωνία.

 

ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαγορεύουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας με σκοπό τη μεταφορά, τη διανομή ή την παράδοση οποιωνδήποτε μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας,  τα οποία περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης μας.
Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών και των συνδρομητών μας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.
Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε ηλεκτρονικές επιστολές/μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Η Eng-Beauty θα διαγράψει αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  AΝΑΦΟΡΕΣ   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@eng-beauty.gr .

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και με κάθε τρόπο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από την Eng-Beauty, από άλλον χρήστη ή από τρίτο μέρος. H Eng-Beauty θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

 

COOKIES

Ο όρος Cookies αναφέρεται σε μικρά αρχεία κειμένου που εισέρχονται στον υπολογιστή σας από ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον για λόγους, όπως για παράδειγμα να κάνουν έναν ιστότοπο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ή να παρέχουν πληροφορίες σε έναν διαχειριστή website σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός του.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους, όπως  για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες  της Eng-Beauty, την ταξινόμηση του περιεχομένου του με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αποτελέσματα της αναζήτησης του χρήστη να βρίσκονται πολύ γρήγορα, τη βελτίωση των υπηρεσιών και εφαρμογών της Eng-Beauty με την απομνημόνευση των προτιμήσεων του χρήστη ασφαλούς αναζήτησης, καθώς επίσης για στατιστικούς λόγους ή να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα.

Η Eng-Beauty επιθυμεί τη βέλτιστη  ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών του προς εσάς και επιθυμεί ο ιστότοπός του να λειτουργεί αποτελεσματικά για όλους τους χρήστες/επισκέπτες του και να παραδίδει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον χρήστη/επισκέπτη. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ομαλή λειτουργία της και τις βασικές της λειτουργίες. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα σε αυτά, ούτε δημιουργούμε εξατομικευμένα προφίλ για τους επισκέπτες μας μέσω αυτών.

Για αυτό τον λόγο, ο ιστότοπός μας κάνει περιορισμένη χρήση των cookies,

Χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

 • Session cookies (προσωρινά cookies):Παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο μας.
 • Persistent cookies (μόνιμα cookies):Παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή σας εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής των συγκεκριμένων cookies και τις ρυθμίσεις του browser σας.
 • Google Analytics:Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών όπως ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών του ιστότοπου της Eng-Beauty, πώς έχουν βρει τον ιστότοπο και λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες σελίδες εντός του ιστότοπου επισκέπτονται. Αυτό πραγματοποιείται ανώνυμα και η χρήση αυτών των πληροφοριών από εμάς δεν συνεπάγεται/περιλαμβάνει τη συλλογή οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας ή ταυτοποίηση οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη.

Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου χωρίς την απενεργοποίηση των cookies, συναινείτε στη χρήση αυτών.

Πώς να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες  σχετικά με το πώς να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies στο www.allaboutcookies.org  και για πληροφορίες ανάλογα με τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε:

Chrome

Safari

Firefox

Internet Explorer

Τα παραπάνω links αποτελούν ανακατευθύνσεις σε ιστότοπους τρίτων για τα οποία η Eng-Beauty δεν  φέρει καμία ευθύνη.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Eng-Beauty έχει λάβει μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, που παρέχετε μέσω του παρόντος ιστότοπου,   ενάντια σε απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αλλοίωση ή ανάρμοστη αποκάλυψη αυτών. Ωστόσο, κανένα σύστημα υπολογιστή ή λογισμικό, η περιεχόμενο μπορούν να είναι πλήρως ασφαλή ενάντια σε οποιοδήποτε δυνατό κίνδυνο και καθίσταται αδύνατη η εγγύηση της εξασφάλισης της ασφάλειας ή της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχετε διαδικτυακά. Παρά τα μέτρα ασφαλείας της Eng-Beauty, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι,  όταν υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα στον Ιστότοπο μέσω του διαδικτύου, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να διαχυθούν και σε άλλα συστήματα που είναι εκτός ελέγχου της Eng-Beauty.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο info@eng-beauty.gr και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.

 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr   η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο και δεν έχετε ικανοποιηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,  μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός σας.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΗΣ

Η παρούσα Πολιτική δύναται να υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση οποιαδήποτε στιγμή,  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Επομένως, θα πρέπει να προβαίνετε σε τακτική επανεξέταση του κειμένου της παρούσας Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων για να παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τέτοιες αλλαγές. Μπορείτε πάντα να ελέγξετε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, και εφόσον έχει αναρτηθεί μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της παρούσας  Πολιτικής, συμφωνείτε αυτομάτως με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020